Customize
เลือกสีและวัสดุ
สีห้องครัว:
  • Glossy White
  • Glossy Black
สีขอบอะลูมีเนียมและกระจก:
  • White (Frosted Glass)
  • Black (Euro Grey Glass)
  • Mirror (Frosted Glass)
  • Champagne Gold (Euro Bronze Glass)
  • Rose Gold (Euro Bronze Glass)